ua ru en
Увійти Ви ще не зареєстровані?

Політика якості

Політика в області якості:

Для нашої компанії забезпечення якості продукції, яка виробляється, є пріоритетним на всіх стадіях діяльності підприємства. Система якості підприємства сертифікована за стандартом ISO 9001-2015.

Політикою в області якості підприємства є бажання підтримати високий організаційний і кваліфікаційний рівень діяльності підприємства, здатний задовольнити очікування клієнтів в частині відповідності продукції, систем менеджменту і персоналу вимогам національних  і міжнародних стандартів.

У реалізації Політики якості бере участь весь персонал компанії «СКБ Електронмаш». Кожен із співробітників нашої компанії несе відповідальність за якість роботи і безпеку праці в рамках своїх посадових обов’язків.

Лідерство керівництва підприємства полягає в забезпеченні єдності мети і напрямку діяльності підприємства, створення умов для повного і постійного залучення всіх співробітників в процес контролю та підвищення якості робіт всього персоналу.

Цілі в сфері якості: 

Підприємство прагне бути рентабельним, ефективним, конкурентоспроможним, інноваційно і технічно довершеним для того, щоб завоювати і утримати лідируючі позиції на ринку України, країн СНД і Європи. Підприємство прагне добиватись максимального задоволення існуючих потреб усіх зацікавлених сторін в її продукції, безперервно покращуючи свою діяльність і кваліфікацію персоналу з використанням кращої світової практики і партнерства. Підприємство бажає бути корисним і цінним партнером для всіх замовників і з гідністю представляти свої інтереси на ринку товарів та послуг.

ПОЛІТИКА ЯКОСТІ
ТДВ «СКБ ЕЛЕКТРОНМАШ»
на 2022 рік

Основною метою діяльності ТДВ «СКБ Електронмаш» є виробництво продукції високої якості, що відповідає вимогам споживача та чинним законодавчим і нормативним вимогам, засноване на принципах активної співпраці з замовником, персоналом, суспільством, а також підвищення прибутковості підприємства, рівня задоволеності споживачів, акціонерів, персоналу, ділових партнерів та суспільства.

Обов'язком всіх співробітників підприємства є якісне виконання кожним працівником своїх функцій на своєму робочому місці, усвідомлення своєї причетності до досягнення загальних цілей щодо задоволення запитів споживача, зміцнення довіри замовників і суспільства випуском якісної продукції.

 

Для забезпечення відповідності Політики якості цілям в області якості підприємство зосередить свої зусилля на:

 • орієнтацію на ринковий попит і конкретні вимоги споживачів;
 • випуск на базі використання сучасних технологій конкурентоспроможної високоякісної продукції, яка відповідає вимогам споживачів, законодавчих і нормативних документів;
 • досягнення і утримання на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту репутації виробника продукції стабільно високої якості;
 • розробці нових виробів, що задовольняють потреби ринку і споживача, пропозиції споживачеві нових видів продукції, що підвищує якість його життя і діяльності на основі результатів зворотного зв'язку зі споживачем і запитів ринку;
 • визначення ризиків і потенційних можливостей, які можуть впливати на відповідність продукції та послуг, а також на здатність підвищувати задоволеність споживача;
 • безумовному дотриманні у своїй діяльності принципів і вимог Міжнародного Стандарту ISO 9001, застосуванні та вдосконаленні процедур, правил та підвищенні ефективності системи управління на підприємстві;
 • забезпеченні та розвитку кваліфікації та компетенції працівників, а також інших необхідних ресурсів .

 Керівництво підприємства основними зобов'язаннями в Політиці якості вважає:

 • систематичне проведення аналізу функціонування системи управління якістю з метою її поліпшення та підвищення результативності;
 • забезпечення гарантії того, що політика і цілі в області якості для системи управління якістю встановлені та погоджені з контекстом і стратегічним напрямком розвитку підприємства;
 • забезпечення гарантії того, що вимоги системи управління якістю вбудовані в бізнес-процеси підприємства;
 • просування застосування процесного підходу і мислення, заснованого на оцінці ризиків;
 • поширення та роз'яснення працівникам підприємства політики в області якості, донесення важливості результативного управління якістю і виконання вимог системи управління якістю;
 • забезпечення досягнення системою управління якістю очікуваних результатів, заохочення постійного її поліпшення;
 • заохочення демонстрації лідерства на різних рівнях управління в межах встановленої відповідальності;
 • забезпечення всіма необхідними умовами і ресурсами для функціонування системи управління якістю.

Ця політика щодо якості переглядається з точки зору її актуальності та постійної придатності. Вимірювані оперативні цілі встановлюються щороку під час перевірки керівництвом.

Основний принцип нашої діяльності - працювати на випередження запитів споживача.

Ми закликаємо весь персонал до сприяння і реалізації Політики якості.

Наш девіз: 

ВРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧА І ВИСОКА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ - ЗАПОРУКА ДОБРОБУТУ ФІРМИ І КОЖНОГО ЇЇ ПРАЦІВНИКА

Голова Правління 
Директор ТДВ «СКБ Електронмаш»  
Н.І. Мамут